Om oss

Naturskyddsföreningen Bjäres främsta målsättning är att värna och ge kunskap om naturen och miljön på Bjärehalvön. Vi arrangerar exkursioner och föredragskvällar för att ge naturupplevelser eller ökad insikt om natur och miljö. Vid några tillfällen om året tillsammans med de andra kretsarna i Nordvästskåne. Kurser anordnar vi med Studiefrämjandet om t ex klimat och fågelskådning. Denna kunskapsspridning är vår mest omfattande insats. Vi vill vara naturens försvarsadvokater och påverka kommunens och regionens politiker i viktiga naturvårdsfrågor. Och det är alltid trivsamt på våra möten och exkursioner!

Bjäre är en lokal förening eller krets, som den kallas, i Naturskyddsföreningen i Sverige, den största miljöorganisationen i landet med  1.810.00 medlemmar.
Riksföreningen har tre stora verksamhetsområden: natur, miljö och klimat. Tidigare var arbetet nästan enbart nationellt inriktat men nu finns ett stort engagemang för internationellt samarbete.

Vår krets bildades 1989 av en samling hängivna naturvänner. Flertalet hade tidigare varit medlemmar i Ängelholm. De gröna frågorna stod överst på dagordningen med exkursioner, föredrag och studiecirklar som kretsade kring natur och naturvård. Vi gav ut två häften årligen om naturen på Bjäre.
Vi samlades också kring naturvårdsprojekt som restaurering och hävdande av gamla, värdefulla slåtterängar för att öka den biologiska mångfalden. Något vi fortfarande håller på med. Mer om dessa står att läsa under Våra ängar.

Något liknande var betesprojektet, som startade 2002.  Naturbetesmarker längs kusten och uppe på Hallandsåsen började växa igen, visade det sig i en inventering. Med bidrag för landsbygdsutveckling anställde vi en betessamordnare. Han såg till att det kom djur, som höll dessa marker öppna. 2007 gjordes en ny inventering. Den pekade på att tillståndet för naturbetesmarkerna blivit bättre och därmed också förutsättningarna för känsliga arter, som hade börjat trängas ut.

Vi arbetade mycket med tunnelbygget. Först var det en intensiv debatt kring mellanpåslaget där vi ställde krav på återställande. Vi medverkade också genom Jörgen till en kartläggning av området kring mellanslaget. En viktig uppgift för oss var att lyfta fram problemet med att man sänkte grundvattnet så mycket att växtligheten och brunnar kunde skadas på åsen. Vi ordnade en serie med seminarier som trycktes i ett häfte. Något seminarium besöktes av mer än 100 personer.

Ett annat spår i kretsens arbete blev att försöka påverka kommunpolitiken vad gäller miljö och planfrågor. Vi har besvarat remisser om översikts- och detaljplaner och kämpat mot exploatering av värdefulla naturområden som Norrviken och Påarp. Och kampen är inte över.

Miljöfrågorna finns sedan länge på Naturskyddsföreningens agenda. Övergödning av bäckar och kustnära hav är ett problem på och runt Bjäre med sin intensiva odling. Vi har uppmärksammat detta och uppmuntrar till att anlägga våtmarker för att reducera kväve- och fosforutsläpp.

En aspekt på miljön och ett rikt jordbrukslandskap har vi tagit upp, då vi försökt utöka den ekologiska odlingen på Bjäre. Bl a genom att anordna en introduktionskurs om ekologisk odling och skapa en marknad för ekologiska livsmedel. Mer därom under Ekologiskt på Bjäre.

Är du intresserad av att jobba med oss? Kontakta oss