Välkommen till kretsstämma 9 mars 19.00

Datum 9 mars 2017

Tid: 19:00–21:00

Plats: Församlingshemmet i Västra Karup

Mötet sammankallat av Styrelsen för Naturskyddsförenigen Bjäre, Ordförande Pål Abrahamsson

19.00-20.00 Bilder från Runde och stora Karlsö
Fotografen Sara Skidell – som 2016 utsågs till årets fågelskådare – visar sina bilder.


Källa: http://skidellphotography.com/
http://www.laholmstidning.se/2016/11/19/hon-trivs-ute-bland-alla-faglar/

20.00-20.20 Fika till självkostnadspris

20.20-21.00 Kretsstämma

 1. Stämman öppnas.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 11. Val av ordförande i kretsen och styrelsen.
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ombud till kretsråd och riksstämma samt suppleanter för dessa.
 16. Verksamhetsplan 2017.
 17. Till minne av Karl-Axel Sand
 18. Övriga frågor.
 19. Årsmötet avslutas.

Dagordning

Verksamhetsberättelse