Inbjudan till kretsstämma – Naturskyddsföreningen Bjäre 24 mars 2021

Tid: 18:30–20:00
Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till de som anmäler sig.

Anmälan till Pål Abrahamsson på mailadress bjk016501@bjarenet.com

Stämman inleds med en presentation av Naturskyddsföreningsåret 2020 – En kavalkad av bilder och berättelser från olika vinklar på året som gått.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Val av ordförande i kretsen och styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer och revisorsuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Val av ombud till kretsråd och riksstämma samt suppleanter för dessa
 16. Verksamhetsplan 2021
 17. Klimatkonsortium Bjäre – Klimatbudget och kommunikationsplattform
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen för Naturskyddsförenin  gen Bjäre, Ordförande Pål Abrahamsson