Exkursionsrapport Vessinge sandhedar 2024 06 08

Tretton personer slöt upp till lördagens exkursion på Veinge IP. Där träffade vi vår eminenta guide, Krister Larsson, som skulle leda oss på Vessinge sandhedar bland restaurerade sandmarker och kulterbetsmarker. Krister berättar att området är unikt för Sverige och närmare 100 rödlistade arter av svampar, insekter och växter finns inom det lilla reservatet. Vidare berättar han om växten hårginst. Elva rödlistade fjärilar har sin livscykel knuten till just hårginsten och flera av de är endast noterade i Veinge socken. Hårginsten är viktig för området och det krävs skötsel därefter. Flera av arterna utnyttjar olika stadier av ginsten så därför får man skötselbränna i olika tidsintervaller och olika hårt. Vissa arter vill ha tätt vuxna bestånd av ginst gärna med inslag av ljung, medan andra vill ha späda plantor av ginst i ett tidigt successionsstadie. Krister pratar varmt om att bränna marken. Bränning gynnar många rödlistade arter i området och man har kommit fram till att metoden är lika bra som slåtter. Tyvärr har anslaget till naturvård minskat kraftigt de senaste två åren.

När vi kommer till ett bestånd av slåttergubbe får Krister ner alla deltagare på knä för att leta efter spår efter slåttergubbemal men tyvärr utan resultat. Fjärilen är sällsynt och knuten just till växten slåttergubbe och missgynnas precis som sin värdväxt av det moderna jordbruket då gammaldags slåtter upphört. Dessutom är fjärilen känslig för bete då larverna i bladrosetten äts upp av betande kreatur.

Området sköts inte bara med bränning. Vid tillfällen skrapas jordskorpan av för att skapa möjligheter för insekter att bygga bo i den blottade marken. I dessa blottade ytor passar backtimjan m.fl. på att etablera sig.

En av sina födelsedagar ville såklart Krister fira på Vessinge sandhedar. Dagen till ära bjöd på dåligt väder och insekter var inte alls sugna på att visa sig i det lite kalla och blöta vädret. Med tårtspaden i handen lutandes mot ängsbacken råkade (troligtvis råkade han inte alls utan scannade av omgivningen i ren nyfikenhet med vana ögon) Kriser tilta in i en hängandes blåklocka. Där inne skyddad från väder och vind i blåklockan satt ett Klocksolbi. Vips hade Krister hittat en ny art för området på självaste födelsedagen. Man kan bara tänka sig vilken lycka han måste ha känt.

Dagens exkursion bjöd heller inte på det perfekta vädret. Många insekter vill helt enkelt hellre stanna hemma i en blomma och sova än att visa sig för oss. Trots vädret lyckades vi fika på ängen och blicka ut över Kalahari. Kalahari är ett område inom Vessinge sandhedens reservat där man har schaktat bort all matjord och blottat sandjorden. Med entusiasm berättar Krister om de arter som etablerat sig i området pga av deras restaureringsarbete. Det är fantastisk säger Krister hur snabbt naturen kan reagera på restaurering, fröer som legat många år i marken gror och de nya arterna av växter och de blottade ytorna drar till sig insekter som inte funnits i området tidigare. Han ställer sig frågan: vart kommer de ifrån? Hur hittar de hit? Han ser nästan lite förvånad ut när han berättar. En sak är säker att restaurering av olika marktyper lönar sig och ökar mångfalden.

Vessinge sandhedar är ett unikt område som jag hoppas att fler besöker. Lika unik är Krister med sitt engagemang och sin kunskap. Tack vare honom kan viktiga kunskaper delas till andra om arters habitat och livscykler, restaurering och skötsel. En väldigt viktig kunskap om vi ska kunna öka och bevara den biologiska mångfalden.

För Bjäre Naturskyddsförening
Jonas Holger Holgersson

Artlista över noterade arter vid exkursionen 240608

Åkerhulma
Blommbagge
Fältgräsmott
Gulvingad fältmätare
Gulstreckad backmätare
Gråstreckad backmätare
Stor Vårtbitare
Bandad humlebagge
Jordsnylthumla
Väddsandbi
Käringtand
Blåmunk
Slåttergubbe
Hårginst
Ärenpris
Jungfrulin
Stenmåra
Hedblomster ej funnen
Backtimjan
Åkervädd
Femfingerört
Gulmåra
Getväppling
Grönvit nattviol
Blodrot
Åkerkulla
Borsttåtel
Fältmalört

Eva letar efter slåttergubbemal Digitivalva arnicella på slåttergubbar

Väddsandbi, Andrena hattorfiana

Gulvingad fältmätare Camptogramma bilineata

Krister håller upp och visar jungfrulin, Polygala officinalis

Utsikt över Kalahari från fikastället.